ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                            


»English version       

Αρχική σελίδα

Σύνθεση της επιτροπής

Επικοινωνία

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών   Δ.Π.Θράκης

Αίτηση Έγκρισης Μελέτης

Νομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις

Σύνδεσμοι

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Hθική και Έρευνα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Επιτροπή Βιοηθικής ΓΓΕΤ

Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.ΘράκηςAίτηση Έγκρισης Μελέτης   


»» Κατεβάστε το Έντυπο της Αίτησης

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις, συνοδευόμενες από το πρωτόκολλο της μελέτης κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ethics@duth.gr.