ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                            


»English version       

Αρχική σελίδα

Σύνθεση της επιτροπής

Επικοινωνία

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών   Δ.Π.Θράκης

Αίτηση Έγκρισης Μελέτης

Νομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις

Σύνδεσμοι

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Hθική και Έρευνα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Επιτροπή Βιοηθικής ΓΓΕΤ

Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.ΘράκηςΝομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις   ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οικουμενική διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ενσωμάτωση της Σύμβασης του Οβιέδο στην Ελληνική Νομοθεσία

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Βιοϊατρική Έρευνα

Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπουργική απόφαση ΔΥΓ/89292

Κοινοτική οδηγία 2005/28

Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/79602

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Νόμος 2472/1997

Διακήρυξη της UNESCO για τα γενετικά δεδομένα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005)

Δικαιιώματα των ασθενών και ειδικότερα των νοσοκομειακών ασθενών (άρθρο 47 του νόμου 2071/1992)

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Προεδρικό διάταγμα 160/1991

Νόμος 2015/2001 (Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης για τα σπονδυλωτά ζώα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς)

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Σύμβαση του ΟΗΕ για την βιολογική ποικιλότητα

Πρωτόκολλο για την βιοασφάλεια

Οδηγία 2001/18 για την σκόπιμη απελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Υπουργική απόφαση ΥΑ38639/2017

Κανονισμός 1829/2003 για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που βασίζονται ή περιέχουν Γ.Τ.Ο.

Κανονισμός 1830/2003 για την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση των προϊόντων που βασίζονται ή περιέχουν Γ.Τ.Ο.

Υπουργική απόφαση σχετικά με την περιορισμένη χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών

Κοινοτική οδηγία σχετικά με τη ρύθμιση των θεμάτων ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας