ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                            


»English version       

Αρχική σελίδα

Σύνθεση της επιτροπής

Επικοινωνία

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών   Δ.Π.Θράκης

Αίτηση Έγκρισης Μελέτης

Νομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις

Σύνδεσμοι

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Hθική και Έρευνα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Επιτροπή Βιοηθικής ΓΓΕΤ

Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θράκης


Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις από την Εθνικη Επιτροπή Βιοηθικής

Εκδηλώσεις - ΣυνέδριαΑρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών (Ε.Η.Δ.Ε.) του Δ.Π. Θράκης είναι διεπιστημονική, ορίζεται από τη Σύγκλητο, επιλαμβάνεται θεμάτων για την τήρηση των κανόνων του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης και διαβιβάζει τη γνώμη της στα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της επιτροπής συνοψίζονται ως ακολούθως:

-Γνωμοδοτεί σε θέματα που προκύπτουν και άπτονται της Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.

-Eγκρίνει τις προτάσεις που υποβάλουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος στους διαφόρους χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και τη μεθοδολογία της πρότασης (πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων) μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

-Εγκρίνει το σκοπό και τη μεθοδολογία (πρωτόκολλο-διαδικασία εκτέλεσης και συλλογής των δεδομένων) των ερευνητικών εργασιών που υποβάλουν προς δημοσίευση τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι ερευνητές του ιδρύματος, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

-Αναλαμβάνει την εκπόνηση και περιοδική ενημέρωση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.

-Δημιουργεί και ενημερώνει την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. του Δ.Π. Θράκης προς ενημέρωση των μελών του πανεπιστημίου επί των βασικών αρχών και κανόνων της δεοντολογίας ερευνών.