Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4521/2018 σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Η αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι αφενός να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα βιοηθικής και δεοντολογικού προβληματισμού και αφετέρου να συνδράμει στην εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του πανεπιστημίου μας με την επικαιροποιημένη νομοθεσία τις οδηγίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων και κανόνων περί βιοηθικής και δεοντολογικώς ορθής διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας.

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις