Διευκρινίσεις για την 18/40/17-12-20 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ


 

Αγαπητοί/τες  κύριοι/ες

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41646/1608 απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρίθηκε παράταση δύο μηνών (ήτοι έως 31/5) για την υποβολή των απαραίτητων εντύπων στην ΕΗΔΕ από τους/τις Ε.Υ. έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, με ημερομηνία έναρξης πριν την 1-9-2018 και ημερομηνία λήξης που ξεπερνά το 2021, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι

  • Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΗΔΕ του ΔΠΘ:  Σκοπός της λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων, τα οποία διεξάγονται στο Δ.Π.Θ.. Συναφώς, αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Δ.Π.Θ. δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. (βλ. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΗΔΕ του ΔΠΘ αρθρ.1&2, )
  • Σύμφωνα με τον Ν4521/2018 : Ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και  προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο ΑΕΙ […] αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση. (βλ. Ν4521/2018 αρθρ 23, παρ2α)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, καλείστε ως Ε.Υ. έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, τα οποία εμπίπτουν στις οριζόμενες ημερομηνίες, να καταθέσετε τα απαραίτητα έντυπα στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει αρμοδίως.
Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΗΔΕ και η υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά στο mail της Επιτροπής ethics@duth.gr από τον Ε.Υ. του έργου.
Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των εντύπων να λάβετε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΗΔΕ και του Κώδικά Ηθικής και Δεοντολογίας των Ερευνών του ΔΠΘ.

Σε περίπτωση που το έργο σας δεν περιλαμβάνει δραστηριότητα, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΗΔΕ όπως αναφέρονται ανωτέρω, παρακαλούμε να καταθέσετε μία υπεύθυνη δήλωση(επισυνάπτεται υπόδειγμα)   στην οποία αυτό να αναγράφεται ρητώς .

Παραμένω στη διάθεσή σας
Τζιώρα Ελένη
Γραμματειακή Υποστήριξη ΕΗΔΕ
2551030570

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Υdocx